Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Kompaktní měřič tepla SHARKY HEAT 773

Použití

Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY HEAT 773 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu měření tepelné ale i chladící energie s vysokou přesností.

Vlastnosti

 • První ultrazvukový měřič schválený v Evropě pro rozsah měření  1:250 v třídě přesnosti 2 (qp 1,5; 2,5; 6; 10; 15 m³/h)
 • Celkový rozsah měření ≥ 1:1500
 • Patentovaný princip měření
 • Konstrukce usnadňující montáž a servis přístroje
 • Použitelný pro měření chladu
 • Teplotní rozsah 5-130/150°C
 • Maximální teplota 150°C
 • Nová optimalizovaná konstrukce snižující tlakové ztráty
 • Robustní konstrukce  reflektorů  z ušlechtilé oceli
 • Velikost qp 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 3,5; 6, 10, 15, 25 m³/h
 • Všechny velikosti  pro PN 25
 • Přesnost měření splňuje požadavky třídy 2  dle EN1434
 • Uklidňovací délky před a za měřičem nejsou nutné
 • Netečný vůči magnetitu v médiu

Zvláštní vlastnosti

 • Úsporný modus pro delší životnost baterie
 • Automatické rozlišení teplotních čidel
 • Dálkový odečet přes M-Bus, Rádio, RS232 nebo optické rozhraní
 • Individuelní tarifní funkce
 • Paměť pro data za 24 měsíců
 • Rozsáhlé diagnostické údaje
 • Parametrovací software HYDRO-SET pro prostředí Windows garantuje optimální přizpůsobení specifickým potřebám uživatele

Komponenty

Kalorimetrické počítadlo

Všechny okruhy nutné pro měření průtoku, teplot, výpočet, archivaci a zobrazení jsou integrované v měřiči. Kalorimetrické počítadlo může být umístěno na průtokoměru nebo na stěně, odečet dat z měřiče je pohodlný na jednořádkovém sedmi místném displeji s jednotkami a symboly měřených veličin.

Jedno tlačítko umožňuje příjemné a přehledné ovládání odečtu jednotlivých skupin odečítaných  zobrazovaných hodnot. Výpadky provozu a poruchy jsou automaticky zaznamenány a zobrazeny na LCD. Pro zajištění jistoty provozu jsou všechna podstatná data ukládána do záložní paměti (EEPROM). Tato paměť registruje v pravidelných intervalech měřené hodnoty, parametry přístroje a druhy poruch.

Ultrazvukový průtokoměr

Použitý ultrazvukový princip měření umožňuje vysokou přesnost měření. Může být osazen v přívodním či vratném potrubí. Měřič průtoku  odpovídá požadavkům normy EN 1434 / třída 2. Standardní délka kabelu mezi průtokoměrem a  počítadlem je  1,5 m (5m variantně).

Napájení:

 • 3,0 V DC Lithium-Batterie (12 let)
 • 3,6 V DC Lithium-Batterie (16 let - optional)
 • 230V AC nebo 24V AC

Teploměry

Standardně jsou dodávána teplotní čidla Pt 100 nebo Pt 500  ve dvouvodičovém provedení.

Rozhraní

SHARKY HEAT je standardně vybaven optickým rozhraním s protokolem dle EN 1434, které slouží ke komunikaci a  parametrování pomocí software HYDRO-SET.

Variantně mohou být dodány moduly:

 • Rádiový modul
 • M-Bus modul, EN 1434
 • RS-232 modul

RS-232 modul je  sériové rozhraní umožňující výměnu dat s měřičem tepla. Radiový modul přenáší souhrn dat podle předem definovaného seznamu Tento seznam může být měněn pomocí software HYDRO-SET .

Impulzní výstupy

Přistroj může být vybaven dvěma impulzními výstupy, které mohou být pomocí software naprogramovány pro dvě z následujících veličin

 • Energie
 • Průtok
 • Energie v tarifu 1
 • Energie v tarifu 2
 • Překročení hranice tarifu 1
 • Překročení hranice tarifu 2
 • Chyba energie
 • Chyba průtoku

Impulzní vstupy

Měřič může být variantně dodán se dvěma impuzními vstupy. Hodnota impulzu a jemu odpovídající veličina je nastavitelná pomocí software HYDRO-SET a to pro energie, vodu, plyn, elektřinu. Hodnoty ke zvoleným datům budou uloženy.

Moduly

Přístroj má dvě pozice pro umístění modulů pro kombinaci přenosů dat. K dispozici jsou následující moduly, které mohou být dodány buď přímo z výroby či namontovány dodatečně u zákazníka:

 • Impulzní výstup
 • Impulzní vstup
 • Komunikační moduly: (M-Bus, RS 232, Rádio)
 • V kombinaci s: (Impulzní výstup, Impulzní vstup)

Software příslušenství

Parametrovací software HYDRO-SET pro M Bus slouží ke komfortnímu nastavení měřiče přes PC s Windows 2000/XP a vyšší.

 • Uvedení do provozu
 • Odečet měřených hodnot
 • Vytištění protokolu
 • K nastavení měřiče

Událostní paměť

V nevymazatelné paměti jsou archivovány údaje o změnách a případné poruchy, v této paměti může být až 31 údajů.

Měsíční paměť

SHARKY-HEAT má historickou paměť na 24 měsíců. K volně programovatelnému datu odečtu (01.až.31. pomocí HYDRO-SET) budou v  EEPROM měsíčně uloženy následující hodnoty:

Objem Datum / Čas
Energie Datum chyby
Tarifenergie 1 Měsíční maximum průtok
Tarifenergie 2 Měsíční maximum výkon
Překročení hranice tarifu 1 Datum maxima průtoku
Překročení hranice tarifu 2 Datum maxima výkonu
Impulsy vstup 1 Impulsy vstup 2

Log paměť

V tzv. Log paměti jsou ukládány hodnoty spotřeby. Frekvence ukládání  volně nastavitelná (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 minut nebo 24 Hodin) viz. tabulka. Uložená data mohou být použita pro následující vyhodnocení:

 • Odečet k určitému datu, hodině
 • Porovnání poslední a předchozí periody
Příklad zápisu do paměti
Interval Údaje
Počet zápisů
Kapacita paměti
5 min
Energie,  Objem 
Tarif-energie1 
Tarifenergie2 
Teploty
Doba překročení průtoku
Kód chyby
Doba trvání chyby
Datum a čas
440 36.6 hod
15 min 440 110 hod
1 hod 440 18.3 den
24 hod 440 440 den

Maximální hodnoty

Počítadlo registruje pro výkon a průtok v daném čase – jeden měsíc - dosažená maxima, která jsou archivována v EEPROM. Intervaly maxim jsou nastavitelné 6, 15, 30 a 60 minut nebo 24h.

Tarifní funkce

Ke kontrole zatížení stavu zařízení počítadlo nabízí dvě optimální tarifní paměti

Jsou možné následující varianty nastavení:

Typ Rozsah Nastavitelnost
ΔT 1 ... 190 °C 1 °C
TR 1 ... 190 °C 1 °C
P 1 ... 255 kW 1 kW
Q 100 ... 25 500 l/h 100 l/h

Displej

Zobrazení dat je možné přes sedmi místný displej s příslušnými symboly, ovládání je pomocí tlačítka.

Displej přístroje má informace uspořádány do 6 skupin oken.
Jednotlivé skupiny jsou samostatně vypínatelné V jednotlivých slupinách je max 10 oken. Jednotlivá okna mohou mít dvě až sedm po sobě se zobrazujících  údajů v intervalu 4 sec.
Základní skupina  standardně obsahuje energii,objem, výkon a průtok.

Jednoduchá obsluha

Na čelní straně se nachází tlačítko kterým můžeme  vyvolat jednotlivé údaje. Krátkým stiskem (<3 sekundy) se pohybujeme v jedné skupině dat, dlouhým stiskem (>3 sekundy) se přepneme do další skupiny. Pokud není tlačítko stisknuto déle jak 4minuty vrátí se displej do úsporného modu. Se softwarem HYDRO-SET  je možno provést přestavení podle specifických potřeb.

Katalogový list (pdf)

© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011