Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Systémy měření a regulace, dálkové řízení

Veškeré  technologie představené v předchozích textech od těch nejmenší domovních kotelen až po teplárny na straně výroby  tepla a rovněž výměníkové či domovní předávací stanice na straně distribuce či spotřeby tepla  se dnes již  neobejdou bez kvalitního řídícího systému.

Úměrně velikosti zdroje či rozsahu technologie je zbudováno pracoviště MaR kde je řídící automat doplněn o nadřazený počítač PC, který potom zastává funkci dispečerského pracoviště. Na tomto pracovišti je možné sledovat nejen technologie zdroje ale rovněž parametry připojených technologií na straně spotřeby tepla.

Základní charakteristika a cíle systémů centrálního řízení a sběru dat

Systém  sestává ze dvou základních úrovní řízení:

  • úroveň řízení technologie - autonomní řízení jednotlivých technologií zdrojů tepla a technologií distribuce a spotřeby tepla - realizováno pomocí lokálních řídících automatů
  • dispečerské úrovně - zajišťují sběr dat a koordinované řízení všech dotčených technologií

Tyto dvě úrovně spolupracují pomocí přenosové soustavy - spolehlivé a dostatečně rychlé komunikační sítě realizované  pomocí metalických kabelů, optických kabelů, radiového spojení, internetu atd. Použitý přenosový systém je odvislý od rozsahu sítě, možností, technologií a v neposlední radě od přání investora v souvislosti s již provozovaným systémem.

Základní úroveň řízení technologie

Základní úroveň řízení provádí lokální řídící automaty , které zajišťují zpracování měřících signálů z technologie, spojité i sekvenční řízení na základě autonomních SW, diagnostiku řízeného technologického zařízení, realizaci technologických ochran apod.. Systém zajišťuje automatické řízení funkčních skupin, koordinovanou regulaci, optimalizaci chodu technologií, jakož i zajišťuje přenos dat do / z dálkového komunikačního zařízení pro komunikaci s dispečerskou úrovní řízení.

Dispečerské řízení

Dispečerské pracoviště sestává ze stanic styku procesu s operátory a pomocných technických prostředků  ( tiskárna, síť, komunikátory, GSM brány, apod.). Na tomto pracovišti jsou shromažďována a vyhodnocována provozní data ze všech řízených technologií a generovány potřebné řídící povely, které jsou přeneseny jako vstupní parametr pro lokální řídící automaty jednotlivých technologií.

Prostřednictvím obrazovky a klávesnice operátorské stanice toto pracoviště umožňuje pracovníkům dispečinku vyhodnocovat  stavy a provádět zásahy nadřízené autonomním systémů řízení.

Pracoviště také zprostředkuje export vybraných dat do nadřazené uživatelské počítačové sítě. Z centrálního dispečerského pracoviště mohou být data přenášena do třetí úrovně - na detašované dispečinky , což umožňuje snížení počtu pracovníků obsluhy a úsporu nákladů.

Mimo technologie jmenované v této kapitole mohou být na dispečinku vizualizovány další technologie, pokud jejich systémy řízení a přenosu dat případně obousměrnou komunikaci umožní, např. systémy požární signalizace, bezpečnostní systémy, vodní hospodářství, rozvody plynu, energetika rozvody NN, výtahy

Naše firma  používá osvědčené typy mikroprocesorových řídících systémů. Můžeme nabídnout řídící systém Amit, Siemens, Sauter, Johnson Controls, Honeywell případně jiných výrobců podle přání zákazníka. U velkých soustav samozřejně i dalších systémů v souvislosti s dodávkami speciálních technologií. Řídící jednotky jsou umístěny s příslušnou výbavou v rozvaděčích a řídí všechny okruhy vyskytující se na instalované technologii.

Naši pracovníci jsou připravení s vysokou odborností a profesionalitu vám nabídnout služby počínaje koncepční studí přes projekčí přípravu až po konečnou realizaci

© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011