Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Venkovní rozvody tepla

Rozvody tepla z míst výroby do míst potřeby mají ve své podstatě neuvěřitelně dlouhou tradici a můžeme říci, že sahají až do starého Říma. Samozřejmě se jedná o trochu jiná technická řešení, než o jakých budeme hovořit zde.

Problematika centrálního zdroje proti lokálním zdrojům se v určitých časových vlnách vrací na stránky odborného tisku. Základní diskutovaný problém: zdroj v místě potřeby nemá ztráty či obecně náklady na dopravu, má však řadu jiných nevýhod. Cílem těchto stránek není tato diskuse, ale říci několik slov k problematice přenosu tepla z centrálních zdrojů k jednotlivým objektům, tedy venkovním rozvodům.

Venkovní rozvody tepla slouží pro dopravu teplonosného média od zdroje tepla k odběrným místům. Před dvaceti lety byly tyto rozvody velice technicky náročné a nákladné - liniové stavby kanálů ve kterých byly uloženy ocelové rozvody s různými druhy izolací (podle doby vzniku). Technický stav starých rozvodů topné vody a teplé vody vedených v topných kanálech je v dnešní době na hranici své životnosti. Staré ocelové potrubí je poškozeno vnější i vnitřní korozí, vlivem koroze dochází k haváriím, únikům teplonosného média a následným opravám, které zvyšují provozní náklady. Na mnoha místech v topných kanálech je také poškozená tepelná izolace a z toho plynou velké tepelné ztráty rozvodů.

Nové materiály a moderní technologie umožnily efektivní řešení v podobě nového venkovního rozvodu tepla z předizolovaného potrubí v bezkanálovém uložení. Tato moderní technologie odolávající vnější vlhkosti, tedy korozi, dosahuje výrazně nižších ztrát tepla.

Předizolované potrubí je skladebný systém, jehož součástí jsou jednotlivé typové komponenty (předizolované ohyby, odbočky, uzávěry atd.). Předizolované potrubí sestává z mediové trubky, tepelné izolace z  PUR pěny zalité v plášťové PE trubce. U rozvodů provozovaných na vyšší teploty je vnitní část izolace z minerální rohože. Standardně jsou přímé díly dodávány ve dvanácti, či šestimetrových dílech. Oblouky a odbočky jsou prefabrikované díly. Mediová trubka je v ocelovém, měděném či plastovém provedení s ohledem na aplikaci a médium, které má být dopravováno.

Pro kontrolu netěsnosti je předizolované potrubí vybaveno systémem dvou neizolovaných měděných vodičů, které slouží k zjištění vlhkosti izolace.

Při návrhu rozvodů je třeba dávat do optimálního souladu jak tloušťku izolace tak dimenze potrubí z pohledu nákladů na realizaci a nákladů provozních – tepelné ztráty čerpací práce. Při rekonstrukcích je možno nové potrubí vést stávající trasou, případně v nových trasách s ohledem na aktuální situaci inženýrských sítí.

Firma Avos Vyškov měřící a regulační technika, s.r.o. na základě dlouholetých zkušeností v oblasti projektování a realizace technologií rozvodů tepla pomocí venkovních předizolovaných rozvodů nabízí:

  • posouzení stávajícího stavu
  • návrh komplexního řešení se zohledněním otázek investiční a provozní náročnosti, studie, analýzy optimalizační výpočty
  • vypracování projektové dokumentace všech stupňů
  • dodávky a komplexní zajištění realizací staveb
  • zajištění záručního a pozáručního servisu

Při realizaci pokládky nového dvoutrubkového systému venkovních rozvodů z předizolovaných trubek jsou bezpodmínečně dodržovány montážní a instalační předpisy výrobce předizolovaného potrubí. Pracovníci provádějící montáž jsou pravidelně proškolováni.

© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011