Avos Vyškov
Energie pod dohledem
66-merice-tepla73-zdroje-tepla72-vyrovnavaci-a-doplnovaci-stanice71-vymenikove-stanice70-venkovni-rozvody-tepla69-systemy-mereni-a-regulace68-projekcni-cinnost

Výměníkové stanice

Teplo z  centrálních zdrojů (tepláren, výtopen) je distribuováno směrem k odměrným místům  většinou pomocí média s vyšší teplotou (vyšším tepelným spádem) a také tlakem, nejčastěji horkovodu, případně páry. Pro transformaci těchto „vyšších“ parametrů topného média v místech poblíž vlastní spotřeby na nižší,  se používají výměníkové stanice tepla. Výměníkové stanice můžeme proto dělit podle vstupního média na horkovodní a parní. Dále se dělí na výměníkové stanice určené pro centrální ohřev topné vody pro ÚT a ohřev teplé vody (např. pro přilehlé sídliště) rozváděné dále přímo do objektů čtyřtrubním rozvodem  a také výměníkové stanice s ohřevem topné vody dále rozváděné dvoutrubním rozvodem k objektovým předávacím stanicím.

Technologie  výměníkových stanic

Výměníkové stanice slouží jako zdroj tepelné energie pro sekundární rozvody systémů CZT. VS jsou zejména určeny pro systémy dálkového vytápění jako prvek tlakového oddělení primární sítě CZT a předregulaci topné vody pro objektové předávací stanice. Variantně se ve VS řeší ekvitermní regulace ÚT a centrální ohřev TV. V rámci VS je řešena mj. cirkulace topné vody soustavou pomocí oběhových čerpadel s řízením diferenčního tlaku a také doplňování upravené vody a udržování statického tlaku v sekundárních rozvodech. Pro měření spotřeby tepla jsou osazeny měřiče na vstupu VS, případně okruhu přípravy TV.

U parních výměníkových stanic je navíc součástí i kondenzátní hospodářství, zahrnující odvaděče kondenzátu, sběrnou nádrž kondenzátu s hlídáním hladiny a přečerpáváním kondenzátu zpět ke zdroji.

Měření a regulace včetně zabezpečení

Regulaci zařízení zajišťuje řídící systém umístěný v oceloplechovém rozvaděči v blízkosti technologie. Pro řízení provozu výměníkových stanic tepla používáme osvědčené typy mikroprocesorových řídících systémů. Podle přání zákazníka můžeme nabídnout řídící systém Sauter, Honeywell, Amit, Johnson Controls, Siemens a další.

Každá z těchto jednotek umožňuje řídit a regulovat všechny  okruhy vyskytující se na výměníkové stanici. Podstanice může pracovat zcela autonomně, ale většinou bývá spojena do sítě s nadřazeným počítačem PC, který potom zastává funkci dispečerského pracoviště. Na tomto pracovišti je možné sledovat všechny parametry výměníkových stanic a lze je z tohoto místa též ovládat, měnit hodnoty, a využívat další softwarové i hardwarové možnosti podstanice.

© AVOS VYŠKOV měřící a regulační
technika s.r.o. 2011